Skip til hoved indholdet
  Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundplan og læreplan.

Læringshusets læringsform og læringssyn trækker en rød tråd fra dagtilbud til skole, SFO og klub. Allerede i dagtilbuddet bliver børnene mødt med et børnesyn, der ser barnet som aktiv deltager og medskaber af sin egen læring og udvikling. Her bygger hverdagens fællesskaber på demokratiske værdier, hvor børnene oplever, at de deltager og har indflydelse på deres dagligdag og aktiviteterne i dagtilbuddet.

Gennem projektbaserede forløb, hvor børnene er aktive deltagere og har indflydelse på aktiviteterne, og hvor der skabes synlige resultater, styrkes børnenes oplevelse af, at læring giver mening.

Med de pædagogiske læreplaner har dagtilbuddet allerede et solidt fundament for at arbejde i projektbaserede læringsforløb og ud fra barnets eller børnegruppens perspektiv. Dagtilbuddets læreplan har et særligt fokus på barnets leg som udgangspunktet for læring, udvikling og dannelse. Dermed lægges der vægt på, at børns initiativer og deres verdensforståelse, som den kommer til udtryk blandt andet i leg, er kilden til medarbejdernes tilrettelæggelse af dagligdagen både i hverdagsaktiviteterne og i de længerevarende, projektbaserede læringsforløb.

I Læringshuset har vi en vision om at sikre børns læring og udvikling gennem leg og pædagogiske forløb, som tager udgangspunkt i børns nysgerrighed over for omverdenen og deres trang til at udfolde sig og prøve idéer af. Børn og voksne vil udforske temaer gennem længere tid både i leg, ved at arbejde med alskens materialer og ved at tage på ture m.m.

Ved at gå i dybden med en idé over længere tid, hjælper de voksne børnene med at bringe deres viden fra i går i spil i morgendagens aktiviteter. Børnene får dermed mulighed for selv at bygge ovenpå, byde ind og føle sig kompetente, mens de prøver nye idéer af.

Vi arbejder i børnehøjde og taler med børnene om, hvad de gerne vil, hvad de er nysgerrige på og hjælper dem med at udfolde deres idéer og lege – børnenes perspektiv er nemlig omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

På den måde støtter vi og øger børnenes engagement i de ting, vi laver sammen. Det er altid sjovere at være en del af noget som man har haft medindflydelse på. På den måde øver og støtter vi børnene i at skabe egne holdninger og meninger og lære at mærke efter hvad vil de gerne.

Vi understøtter, at børnene kan bringe deres viden fra i går med i mødet med morgendagens aktiviteter, når vi går i dybden med en idé over længere tid. Børnene får dermed mulighed for selv at bygge ovenpå, byde ind og føle sig kompetente, mens de prøver nye idéer af. Vi tager udgangspunkt i barnet alder og kompetencer, og sørger for at børnene føler sig trygge i deres hverdag.

Læringshuset er skabt til projektbaseret leg og læring på et helt nyt niveau. Så når børnene eksempelvis bliver grebet af en fortælling, kan det inspirere til et længere forløb med udvikling af replikker, borgbyggeri eller syning af kostumer – hvor børnene kan bevæge sig mellem værkstederne ’Læseskoven’, ’Byggepladsen’, ’Fin makerspace’, ’Grov makerspace’, ’Byen’ eller ’Scenen’. Her er der plads til, at børnene leger og udfolder det, de er optaget af i fortællingen - eller tager sig et hvil i en af huset mange små ’Huler’ og ’Reder’.

Dette skaber for børnene mulighed for at forfølge den leg, som de er optaget af, og udvikle den til større perspektiver.

Dagtilbuddets fokus handler ikke om specifikke faglige kompetencer i projektforløbene. Fokus er derimod på, at de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børns læring og udvikling inden for seks pædagogiske temaer:

 1. Børns alsidige personlige udvikling
 2. Børns sociale udvikling
 3. Udvikling af børns kommunikation og sprog
 4. Udvikling af krop, sanser og bevægelse
 5. Udvikling af kompetencer inden for natur, udeliv og science
 6. Udvikling af kompetencer inden for kultur, æstetik og fællesskab

De seks temaer favner dagtilbuddenes opgave: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen skal være grundlæggende, og hvor der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. For børn i 0-6-års-alderen bliver fremtidens kompetencer derfor leget og arbejdet ind både via børns lege, via projektbaserede læringsforløb og i dagligdagens gøremål.

I Høje-Taastrup Kommune samarbejder vi alle om, at alle kommunens børn oplever sammenhæng og helhed i overgangene imellem kommunens tilbud.

Med det som mål arbejder vi sammen ud fra nogle principper for, hvad vi særligt lægger vægt på i en overgang mellem børnehave og SFO/skole, for at børnene opnår et trygt og rart skift fra børnehave til SFO/skole og oplever sammenhæng mellem de to institutioner.

1. Vi sikrer kvalitet og sammenhæng i samarbejdet om overgange i børn og unges liv

2. Vi sikrer overlevering af relevant viden

3. Vi sikrer barnets/den unges trivsel, læring og en plads i fællesskabet

4. Vi sikrer et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene

Da Læringshuset også rummer skole, SFO og klub i samme hus som dagtilbuddet, er der et naturligt samarbejde mellem institutionerne. De projektbaseret forløb kan også inkludere børn på tværs af alle aldre.

På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for at alle børn får en tryg og god skolestart.

Den styrkede pædagogiske læreplan arbejder med 6 overordnet temaer:

 1. Børns alsidige personlige udvikling
 2. Børns sociale udvikling
 3. Udvikling af børns kommunikation og sprog
 4. Udvikling af krop, sanser og bevægelse
 5. Udvikling af kompetencer inden for natur, udeliv og science
 6. Udvikling af kompetencer inden for kultur, æstetik og fællesskab

De seks temaer favner dagtilbuddenes opgave: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen skal være grundlæggende, og hvor der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. For børn i 0-6-års-alderen bliver fremtidens kompetencer derfor leget og arbejdet ind både via børns lege, via projektbaserede læringsforløb og i dagligdagens gøremål.

Læringshuset - dagtilbud
Skolebakken 1,
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 44 60

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk 

Pædagogisk leder: Bettina R. Stillits
E-mail: bettinast@htk.dk

Mandag – fredag:
Klokken 06.00 - 1700

Lukkedage