Skip til hoved indholdet
  Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Et godt og givende forældresamarbejde er af stor vigtighed for barnets trivsel. Derfor har vi fokus på, at vi er i løbende dialog med jer. Vi vægter tillid, åbenhed og gennemsigtighed højt.

Den bedste trivsel for et barn opnås ved, at barnets primære personer samarbejder. Vi vil derfor rigtig gerne fortælle jer om barnets stjernstunder og taler også med jer, hvis vi oplever udfordringer for barnet i hverdagen. Det er vigtigt for os, at I har en god fornemmelse af jeres barns dagligdag.

I er altid velkommen til at få en snak med os omkring jeres barn.

Når ”vi” (forældre/pædagoger) deler viden, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.  Vi anerkender, at forældre er en stor ressource. I kender jeres barn bedst, og vi ønsker at vide så meget som muligt omkring jeres barn. På den måde kan vi bedst imødekomme jeres barns behov, og vi har erfaret, at det skaber det bedste grundlag for et stærkt forældresamarbejde.

I Høje-Taastrup kommune anvender vi Rambøll Dialog, som er et databaseret og fælles redskab for personale og forældre, til at understøtte den gode forældresamtale om jeres barns trivsel, læring og udvikling. 

Det foregår ved, at I før en samtale om jeres barn inviteres til at besvare et spørgeskema, som I får tilsendt som et link i en mail.

Der er spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns kompetencer ud fra:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Natur og naturfænomener

Der er også spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns generelle trivsel og sundhed, samt jeres vurdering af det pædagogiske miljø i Læringshuset.

Skemaet er udformet, så det følger et barns almindelige udvikling og spørgsmålene ændrer sig derfor i takt med, at barnet bliver ældre. Der vil være en årlig samtale om jeres barn, der tager udgangspunkt i jeres svar og personalets svar på de samme spørgsmål.

Sprogtrappen er et andet pædagogisk redskab, som anvendes i Høje-Taastrup kommunes dagtilbud. Redskabet vurderer jeres barns sproglige udvikling, og anvendes ved den obligatoriske sprogvurdering ved 2 år. Sprogtrappen udarbejdes af pædagogisk personale og resultaterne deles med jer til en forældresamtale. Ud fra resultaterne i Sprogtrappen taler vi sammen om fokuspunkter og indsatser i forhold til jeres barns status.

Når jeres barn fylder 5 år, foretager vi desuden en obligatorisk sprogvurdering, der vurderer jeres barns sproglige forudsætninger for at lære at læse. Denne vurdering overleverer vi sammen med jer til jeres barns kommende SFO og skole.

*Rambøll Dialog - læs gerne mere her: Dialog - Hjernen&Hjertet (ramboll.com)

SprogTrappen - læs gerne mere her: SprogTrappen - Hjernen&Hjertet (ramboll.com)

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er den første institution i Klynge K - som skal bestå af Nærhedens nye og kommende institutioner samt Daginstitution Læringshuset. Men da vi allerede er stor en institution, starter vi op som en klynge for os selv.

Selvfølgelig vil Klynge K efterhånden vil udvikle sig. Vi skal blandt andet have en klynge-forældrebestyrelse samt forældrekontaktgrupper.

Du kan som forældre sikre dig indflydelse i dit og resten af institutionens børns hverdag ved at blive en del af klynge-forældrebestyrelsen eller en af forældrekontaktgrupperne.

Klynge-forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter, som vælges blandt forældrene. Valget til  klynge-forældrebestyrelsen afholdes typisk i andet kvartal, og man vælges for to år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Bestyrelsen arbejder med forskellige elementer af dagtilbuddets drift og udvikling.

I forhold til dagtilbuddets drift handler det blandt andet om principper for anvendelse af budgetrammen og valg om kommunal frokostordning.

Forældrekontaktgruppe

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for forældrekontaktgruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter, som altså kun vedrører det nære i Læringshusets Daginstitution. Det kan eksempelvis være:

 • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende.
 • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.
 • Arrangering af den årlige fotografering af børnene.

Forældremøderne foregår 2 gange om året. Til forældremøderne inviteres i tæt på jeres børns hverdag. Vi informerer om eventuelle nyheder, samt fortæller om de emner, som optager Læringshuset og børnene. Ved det ene forældremøde holder vi også valg til forældrebestyrelsen.

Læringshuset - dagtilbud
Skolebakken 1,
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 44 60

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk 

Pædagogisk leder: Bettina R. Stillits
E-mail: bettinast@htk.dk

Mandag – fredag:
Klokken 06.00 - 1700

Lukkedage